+421 47/437 0961

obchod@farmamacove.sk

a

REKLAMAČNÝ PORIADOK

UPRAVUJÚCI REKLAMAČNÉ PODMIENKY MEDZI PREDÁVAJÚCIM/POKSYTOVATEĽOM SLUŽBY A KUPUJÚCIM (ĎALEJ LEN “REKLAMAČNÝ PORIADOK”)

 

 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

 

 1. PMP FARM s.r.o. IČO : 50 716 344 so sídlom: Osloboditeľov 60/29, Malý Krtíš 990 01, týmto reklamačným poriadkom v súlade so Zákonom č. 250/2007 z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riadne informuje kupujúceho- spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 2. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v prevádzkarni spoločnosti PMP FARM r.o. a zároveň je dostupný aj elektronicky na internetových stránkach spoločnosti PMP FARM s.r.o. www.farmamacove.sk
 3. Prevádzkovateľ poskytne kupujúcemu na svojej internetovej stránke farmamacove.sk pred uzavretím zmluvy informácie o kupovanom tovare, za účelom aby sa kupujúci mohol oboznámiť nielen s vizuálnymi znázornením jednotlivých výrobkov ale najmä s ich zložením, výživovou hodnotou, cenou, spôsobom dopravy, poštovným, platobnými podmienkami a lehotou dodania.

 

Článok II. Definície a pojmy

Predávajúci

PMP FARM s.r.o. IČO : 50 716 344   so sídlom: Osloboditeľov 60/29, Malý Krtíš 990 01, zapísaná v:

Obchodnom registry Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31485/S

 

Kupujúci alebo spotrebiteľ

Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Reklamácia

Uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby kupujúcim.

 

Vybavenie reklamácie

Ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Spotrebiteľská zmluva

Každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára podnikateľ – predávajúci so spotrebiteľom, ak pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná predávajúci v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Článok III.

Právo na uplatnenie reklamácie a možnosť vrátenia tovaru

 

 1. Kupujúci je povinný v prípade, že sa u kúpeného tovaru vyskytne vada, bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predávajúceho a reklamovať skutočnosti odôvodňujúce vady dodaného tovaru v rozpore s

 

uzavretou zmluvou. Súčasne s reklamáciou zasiela kupujúci predávajúcemu aj kúpený tovar za účelom posúdenia reklamácie. Pre správne posúdenie reklamácie je nevyhnutné, aby reklamovaný tovar bol doručený predávajúcemu v stave, ako bol doručený kupujúcemu.

 1. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa nie je možné vrátiť potraviny, ktoré podliehajú rýchlej skaze (t.j. potraviny vyžadujúce špeciálne podmienky skladovania), a takisto nie je možné vrátiť potraviny, ktoré kupujúci už otvoril.
 2. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar pripraviť na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Za prípadné škody pri preprave, ktoré vzniknú nevhodným zabalením tovaru kupujúcim na prepravu predávajúci nezodpovedá. K poškodeniu tovaru môže pri jeho preprave dôjsť vplyvom mrazov a horúčav.
 3. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu v prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou (s objednávkou kupujúceho) alebo v prípade dodania tovaru v poškodenom obale. V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru a/alebo dodaním chýbajúceho množstva, prípadne jeho opravou, ak je to možné. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
 4. Podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy spolu so zakúpeným tovarom boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Tovar musí byť nepoškodený, obal musí byť celistvý, neotvorený a výrobok musí byť v stave, v akom bol doručený kupujúcemu.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. III. ods. 5 tohto reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar a všetky náklady, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku III. ods. 5 tohto Reklamačného poriadku je kupujúci povinný tovar vrátiť buď osobne v prevádzke spoločnosti PMP FARM s.r.o, alebo odoslaním tovaru na adresu prevádzky spoločnosti PMP FARM r.o., so sídlom: Osloboditeľov 60/29, Malý Krtíš 990 01, SR. Na uvedenú korešpondenčnú adresu uplatňuje kupujúci i prípadné vady tovaru.

 

 

Článok IV. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozpore so zmluvou, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady a nedostatky tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe, ktorou je v prípade potravín doba minimálnej trvanlivosti alebo doba Tovar označený ako potravina si zachováva požadovanú kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do určeného dňa, ktorým je dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, vyznačený na obale výrobku. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak právo spotrebiteľa zaniká.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že:

 

 • vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám svojou činnosťou alebo nečinnosťou, opomenutím činnosti alebo konaním tretej osoby, ktorá nakladala s tovarom po prevzatí kupujúcim,
 • vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám nesprávnym skladovaním tovaru, umiestnením do prostredia, ktoré pre teplotu vyššiu ako 25 stupňov C a/alebo nižšiu ako 0 stupňov Celzia nie je vhodné na skladovanie tovaru a môže spôsobiť poškodenie, znehodnotenie alebo zničenie tovaru,
 • spotrebiteľ mal vedomosť pred prevzatím tovaru o vade tovaru a/alebo bol na túto skutočnosť výslovne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku spotrebovania tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym používaním, boli porušené ochranné plomby a obaly na tovare,
 • boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
 • ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby/doby minimálnej trvanlivosti, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické

 

Článok V.

Záručná doba

 

 1. Na dodávaný tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba na základe označenia na
 2. Záručná doba je podmienená dodržaním skladovacích a prepravných podmienok uvedených na etikete alebo príbalovom letáku výrobku. Skladovaním pri vyšších ako doporučených teplotách, slnečnému svetlu, tepelnému zdroju, vlhkému prostrediu alebo nárazovým tepelným výkyvom sa môže zmeniť kvalita výrobkov.
 3. Záručná doba na tovar zaniká v prípade, ak napriek upozorneniu ako sa má s tovarom zaobchádzať, kupujúci nedodrží pokyny predávajúceho uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na stránke farmamacove.sk, resp. na príbalovom letáku.

 

 

Článok VI.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru- reklamácie

 

 1. Kupujúci alebo oprávnená osoba môže v zmysle tohto reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu osobne, písomne elektronickou poštou na adrese predávajúceho PMP FARM s.r.o., so sídlom: Osloboditeľov 60/29, Malý Krtíš 990 01, mail: info@farmamacove.sk

 

 • popíše dôvod reklamácie, s tým, že určito a zrozumiteľne vymedzí reklamované skutočnosti, a práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje,
 • v prípade ak bol tovar kúpený v prevádzke predávajúceho predloží kupujúci originál dokladu

o kúpe reklamovaného tovaru

 • v prípade ak bol tovar kúpený v prevádzke predávajúceho uvedie kupujúci tiež svoju e-mailovú adresu alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie a tiež telefonický kontakt.

 

 1. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne inou osobou ako kupujúcim, ktorá uplatňuje reklamáciu v mene kupujúceho musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie kupujúceho vo veci reklamačného konania.
 2. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode tohto článku reklamačného poriadku bude považovaná za neoprávnenú.
 3. O prijatej reklamácii je kupujúci oboznámený a informovaný na kupujúcim určenú e-mailovú adresu, v prípade osobného odovzdania reklamácie a tovaru potvrdením predávajúceho, s uvedením:

 

 • dátumu uplatnenia reklamácie;
 • aký tovar a aká vada na tovare sa reklamuje;
 • kedy a kde bol tovar zakúpený;
 • cena, za ktorú bol tovar zakúpený.

 

 

Článok VII.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

 

 1. V prípade, že predávajúci uzná vadu tovaru, pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ včas uplatní, má spotrebiteľ právo pri odstrániteľných vadách na:

 

 • požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bez vád; predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za vec bez vád
 • požadovať doplnenie chýbajúceho množstva,
 • predávajúci je oprávnený vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť
 • pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady má kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

 

 1. Vady potravín, sa vždy považujú za neodstrániteľné.

 

Článok VIII.

Spôsob vybavenia reklamácie

 

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania jedným z nasledovných spôsobov: odovzdanie opraveného tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené
 2. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pritom je viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle Článku uplatňuje. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 3. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci oprávnený informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

 

Článok IX.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

 1. V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „návrh“). Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami
 2. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sa nevzťahuje na spory, v ktorých si uplatňuje právo predávajúci voči spotrebiteľovi.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je aj Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Adresa na doručovanie:       Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských

sporov

Bajkalská 21/A, p.p. 29

827 99 Bratislava 27

 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: adr@soi.sk a ars@soi.sk

 

 1. Zoznam ďalších subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Spotrebiteľ podáva návrh spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015Z.z. Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie o inštitúte alternatívneho riešenia sporov (vrátane kontaktov a formulárov pre podanie návrhu). Spotrebiteľ má možnosť riešiť spory prostredníctvom platformy pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 1. Počas alternatívneho riešenia sporov kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 2. Kupujúci môže návrh na alternatívne riešenie svojho sporu podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
 3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zabezpečiť, aby bolo možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom formulára, ktorý zverejní na svojom webovom sídle. Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporov zo zmlúv uzatváraných prostredníctvom elektronických zariadení, je povinný zverejniť na svojom webovom sídle aj odkaz na platformu alternatívneho                          riešenia            sporov na                           internetovej                 stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Alternatívne riešenie sporov vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný oprávnený subjekt môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie konania o alternatívnom riešení sporu maximálne do výšky 5 € s
 5. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia

 

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 04.2023. Platné a účinné znenie reklamačného poriadku je Kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho a tiež na predajnom mieste Predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti reklamačného poriadku ku dňu kúpy

 

 

V Malom Krtíši 03.04.2023

 

PMP FARM s.r.o.

 

Bc. Petra Malíková