+421 47/437 0961

obchod@farmamacove.sk

a

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

PREVÁDZKOVATEĽA PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OD DOTKNUTEJ OSOBY-

e-shop

.§ Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) a ustanovenia
§ 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Názov prevádzkovateľa PMP FARM s.r.o.
IČO 50 716 344
Ulica, číslo Osloboditeľov 60/29
Obec a PSČ Malý Krtíš 990 01
Štát SR
Právna forma sro
Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene) Bc. Petra Malíková
Mail info@farmamacove.sk
Telefón 047/437 09 61
Zástupca prevádzkovateľa

Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Zásady spravodlivého spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby ste ako dotknutá osoba boli informovaný o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ Vám v tomto dokumente ako dotknutej osobe poskytuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov, pričom zohľadňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše osobné údaje spracúvajú. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá, preto sa nižšie v tomto dokumente dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. Zároveň sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

2. AKÉ MÁTE PRÁVA PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

• Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie:
a) o účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine, alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) právo podať návrh na začatie konania ak tvrdíte, že ste boli priamo dotknutí na svojich právach,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch Vám poskytne prevádzkovateľ ako dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu.

• Ako dotknutá osoba máte právo v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie ak neexistuje rozhodnutie Komisie. Ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie, alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej krajine, alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov proces prenosu sa môže uskutočniť.

• Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa
vašich požiadavky.

PRÁVO NA OPRAVU

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte ako
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV
• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak ste si ako dotknutá osoba uplatnili právo na výmaz, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo inak spracúvali, ak ste ako dotknutá osoba odvolali svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo súhlas je neplatný, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov: a) ak ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich, Vy ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo d) ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

• Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom ako dotknutej osoby, alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb, alebo z dôvodov verejného záujmu.
Zároveň je Vás prevádzkovateľ ako dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí
povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Osobné údaje sa spracúvajú z dôvodu, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ak spracúvanie Vašich osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Uplatnením práva uvedeného v zmysle vyššie uvedeného odseku nie je dotknuté právo na výmaz Vašich osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Vaše právo získať Vaše osobné údaje a právo na preniesť Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi
nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo tretej strany vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami, alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
Prevádzkovateľ je povinný Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva vaše vyššie uvedené práva najneskôr pri Vašej prvej komunikácii, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môžete ako dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký
účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA

• Ako dotknutá osoba máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Návrh na začatie konania ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov boli porušené. Vzor návrhu nájdete
na webovom sídle Úradu.

NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ

• Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť na našu spoločnosť ako prevádzkovateľa. Naše kontaktné údaje nájdete v úvode tohto dokumentu.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

• Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako údaje dotknutých osôb v našich informačných systémoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom.
Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia, ktorých cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť vzniku rizika úniku, zneužitia, zverejnenia, alebo iného použitia Vašich osobných údajov.
V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pravdepodobne viedlo k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody ako dotknutých osôb, budete bezodkladne kontaktovaní.
Zároveň si Vás dovoľujme upozorniť, že požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania a neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V nasledujúcich tabuľkách nájdete údaje o našich jednotlivých informačných systémoch obsahujúcich informácie o jednotlivých účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnom základe spracovateľskej činnosti, kategóriách dotknutých osôb, kategóriách príjemcov spracúvaných osobných údajov. Zároveň sa dozviete informácie o tom aké osobné údaje spracúvame, o tom či uskutočňujeme cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a dozviete sa informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania

3. JEDNOTLIVÉ ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚČTOVNÁ A EKONOMICKÁ AGENDA
ZMLUVNÉ VZŤAHY
EVIDENCIA ZÁSTUPCOV KLIENTOV A DODÁVATEĽOV
EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
REGISTRÁCIA E-SHOP
KONTAKTNÝ FORMULÁR WEB

ÚČTOVNÁ A EKONOMICKÁ AGENDA

Účel spracúvania Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie došlých faktúr, vyhotovovanie faktúr odberateľom- zmluvným partnerom, styk s bankou, evidencia pokladne, evidencia prímov a výdavkov, evidencia pohybu stavu hmotného majetku a záväzkov, vedenie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva.

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov,
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, členovia družstva dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO
zamestnanci dodávateľov a odberateľov,
zástupcovia dodávateľov a odberateľov PO

Kategórie osobných údajov Titul, meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu,
adresa prechodného pobytu, telefónne číslo,
e-mailová adresa,
podpis,
číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Lehota na výmaz OÚ Bankové výpisy- 10 rokov Interné doklady- 10 rokov Faktúry- 10 rokov
Účtovné závierky- 10 rokov
Evidencia vymáhania pohľadávok–10 rokov

Kategória príjemcov Daňové úrady, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci
Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo prevádzkovateľa

ZMLUVNÉ VZŤAHY

Účel spracúvania Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie dodávateľsko- odberateľských zmlúv, najmä kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv týkajúcich sa prevodu majetok, vymáhania nárokov na náhradu škody
a vymáhania pohľadávok s FO, ktoré vykonávajú činnosť ako SZČO.

 

Právny základ spracovateľskej činnosti čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich
z nasledovných zákonov:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb Živnostenský zákon
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY
Kategórie dotknutých osôb dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby SZČO

Kategórie osobných údajov Titul, meno, priezvisko,
telefónne číslo,
e-mailová adresa,
číslo bankového účtu

Lehota na výmaz OÚ Všetky uzatvorené zmluvy- 10 rokov

Kategória príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, dodávatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom, ako banky, poisťovne leasingové spoločnosti, kuriérske spoločnosti,
Slovenská pošta, poverení zamestnanci
Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo prevádzkovateľa

EVIDENCIA ZÁSTUPCOV KLIENTOV A DODÁVATEĽOV

Účel spracúvania Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia zástupcov
a zamestnancov klientov a dodávateľov z dôvodu výkonu ich práce pre tieto subjekty predovšetkým na zabezpečenie chodu obchodných
vzťahov.

 

Právny základ spracovateľskej činnosti Právnym základom spracovateľskej činnosti je OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 78 od. 3 zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oprávneným záujmom je vedenie databázy zástupcov obchodných partnerov, ich zamestnancov a osôb oprávnených konať v ich mene, z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností
a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba – zástupca alebo zamestnanec dodávateľa a klienta
Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje
Lehota na výmaz OÚ Po skončení dodávateľsko- odberateľského vzťahu – do 30 dní

Kategória príjemcov Poverení zamestnanci
Sprostredkovatelia: správca webového sídla (eshopu)

EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb najmä ich žiadostí v súlade s Nariadením.

Právny základ spracovateľskej činnosti čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich
z nasledovných zákonov:
Právnym základom spracovateľskej činnosti je čl. 15 až 22 Nariadenia a čl. 34 Nariadenia a § 21 až 28 zákona č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov a § 41 zákona č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných
údajov.
Kategórie dotknutých osôb FO ako Dotknuté osoby
Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje

Lehota na výmaz OÚ Odo dňa vybavenia žiadosti– 1 rok

Kategória príjemcov Poverení zamestnanci, orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle
príslušných právnych predpisov
Sprostredkovatelia: nie sú

REGISTRÁCIA A PREVÁDZKA E-SHOPU

Účel spracúvania Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia zákazníkov v
e-shope prevádzkovateľa na účely vytvorenia zákazníckeho účtu
a objednávania tovaru.
Právny základ spracovateľskej činnosti čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY
Kategórie dotknutých osôb FO, SZČO- registrovaní zákazníci e-shopu
Kategórie osobných údajov meno, priezvisko, adresa, bydlisko, e-mail, tel. číslo, faxové číslo, história objednávok, číslo účtu
Lehota na výmaz OÚ Ihneď po zrušení registrácie v e-shope

Kategória príjemcov Orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci
Sprostredkovatelia: správca webového sídla/eshopu

KONTAKTNÝ FORMULÁR -WEB

Účel spracúvania Účelom spracúvania osobných údajov je odpovedanie na cenové dopyty návštevníkov webovej stránky prevádzkovateľa podané prostredníctvom kontaktného formulára zverejnenom na jeho webovej stránke.

 Právny základ spracovateľskej činnosti čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY na účely vypracovania cenovej ponuky
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie komunikácie medzi návštevníkmi webovej stránky a prevádzkovateľom a propagácia
prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky, predovšetkým reakcia na podaný dopyt ohľadne vypracovania cenovej ponuky.
Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby –návštevníci webovej stránky

Kategórie osobných údajov Meno a priezvisko – pre potreby identifikácie dotknutej osoby, názov spoločnosti
telefónne číslo – pre potreby overenia relevantnosti, alebo vybavenia
požiadavky
Adresa elektronickej pošty – pre potreby odpovedania na požiadavku
Lehota na výmaz OÚ 6 mesiacov po vybavení podnetu, žiadosti.

 

Kategória príjemcov Orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci
Sprostredkovatelia: správca webového sídla. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EÚ.
Žiadosti v súvislosti s Vašimi právami uvedenými vyššie ste ako dotknutá osoba oprávnená uplatniť priamo u Prevádzkovateľa na emailovej adrese: info@farmamacove.sk
alebo formou doporučeného listu doručeného na adresu spoločnosti:

PMP FARM s.r.o., Osloboditeľov 60/29,
Malý Krtíš 990 01

Odpovede na Vaše žiadosti ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa Vám poskytneme bezodplatne. V prípade ak je Vaša žiadosť ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na
uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.
Ak máte pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/.
Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na administratívnom oddelení Prevádzkovateľa.