+421 47/437 0961

obchod@farmamacove.sk

a

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU A UZATVÁRANIA ZMLÚV PROSTREDNÍCTVOM

WEBOVEJ STRÁNKY https://farmamacove.sk/

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, zmluvy
o predaji tovaru uzatvorenej prostredníctvom stránky https://farmamacove.sk/ (ďalej len „webová
stránka“), a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o predaji tovaru uzatvorenej medzi kupujúcim
a predávajúcim prostriedkami diaľkovej komunikácie (ďalej len „VOP“). Tieto obchodné podmienky
tiež upravujú právne vzťahy záujemcu o kúpu tovaru predávajúceho, ktoré vzniknú odoslaním
objednávky zo strany záujemcu.

1.2. Predávajúcim je obchodná spoločnosť PMP FARM s.r.o. so sídlom: Slovenská republika, 990 01 Malý
Krtíš, Osloboditeľov 60/29, IČO: 50716344, (ďalej len „predávajúci“).

1.1. Tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, s prípade ak
k uzatvoreniu zmluvy dochádza so spotrebiteľom a Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(„Obchodný zákonník“) v prípade, ak k uzatvoreniu zmluvy dochádza s podnikateľským subjektom
pre zabezpečenie jeho činnosti. Práva a povinnosti podnikateľov, najmä úprava zániku kúpnej zmluvy
alebo práv z vadného plnenia, vyplývajú priamo z Obchodného zákonníka.

1.2. Práva spotrebiteľa, povinnosti Predávajúceho, ktorí uzatvorili zmluvu na diaľku upravuje aj Zákon č.
102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku).

1.3. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, čo kupujúci
potvrdzuje svojím súhlasným vyhlásením prostredníctvom webovej stránky.

1.4. Znenie týchto VOP môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú
dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných
podmienok, pričom pre strany sú záväzné ustanovenia obchodných podmienok platných v čase
uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Tovary

2.1 Tovary predávané prostredníctvom webovej stránky sú predovšetkým koreniny
a konzervované potraviny. Presný popis tovaru je uvedený na webovej stránke.

2.2 Kupujúci berie na vedomie, že tovar, musí byť skladovaný v súlade s podmienkami výrobcu
uvedenými na obale.

2.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého
tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.
Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

3. Uzatvorenie zmluvy o predaji tovaru a platobné podmienky

3.1. Záujemca, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, vykoná na webovej stránke svoju registráciu a
prostredníctvom webovej stránky objedná tovary tak, že požadované produkty vyberie z ponuky na
webovej stránke.

3.2. K uzatvoreniu zmluvy dochádza doručením potvrdenia Predávajúceho o akceptovaní objednávky na
kúpu tovaru na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim/záujemcom pri registrácii, nie však skôr, ako
dôjde k zaplateniu kúpnej ceny.

3.3. Záujemca je pred uzatvorením zmluvy povinný pri registrácii na webovej stránke pravdivo uviesť
všetky vyžadované osobné údaje. Záujemca berie na vedomie, že Predávajúci nenesie
zodpovednosť, ak sa niektorý údaj poskytnutý záujemcom/kupujúcim ukáže ako nepravdivý.

3.4. Predávajúci akceptuje platbu za tovar (úhradu kúpnej ceny za tovar):

 

3.4.1 platba vopred prostredníctvom platobnej brány a to platbu cez internetové rozhranie banky
(platobnou kartou on-line),

3.4.2 platbu vopred uskutočnenú bankovým prevodom,

3.4.3 na dobierku pri doprave poštou/kuriérom

4. Podmienky predaja, kúpna cena a dodanie tovaru

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr v lehotách, ktoré vyplývajú z údajov k jednotlivým
tovarom zverejnené na webovej stránke, okrem prípadu, ak predávajúci po vytvorení objednávky
kupujúcemu oznámi dlhšiu dobu dodania.

4.2. Webová stránka obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru
vrátane všetkých daní a poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sa zobrazujú na
webovej stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar
kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne
nesprávne či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, príp.
ak je tovar vypredaný a trvale u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto
prípadoch vrátiť kupujúcemu finančnú sumu uhradenú na základe kúpnej zmluvy.

4.3. V prípade, že predávajúci oznámi kupujúcemu dlhšiu dobu dodania, kupujúci/záujemca má právo
v lehote 3 dní od tohto oznámenia od zmluvy/objednávky odstúpiť.

4.4. Ceny k jednotlivým tovarom sú konečné, vrátane DPH a všetkých poplatkov s výnimkou ceny za
dopravu, ktorá je uvedená pri výbere tovaru a uložení do košíka na webovej stránke samostatne.
Kupujúci sa spolu s kúpnou cenou zaväzuje zaplatiť aj cenu za dopravu tovaru na miesto, ktoré zadal
v objednávke.

4.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný v odôvodniteľných prípadoch uzavrieť
kúpnu zmluvu týkajúcu sa ponúkaného tovaru.

4.6. Predávajúci je povinný:

4.6.1. dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení

4.6.2. dodať tovar riadne a včas, ustanovenie bodu 4.3 týmto nie je dotknuté.

4.7. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste
plnenia a včas mu to oznámi.

4.8. Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec:

4.8.1. kupujúcemu, ktorý je podnikateľom odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre
kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi,

4.8.2. kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom až keď mu vec odovzdá dopravca.

4.9. Ak nebolo na webovej stránke uvedené, ako bude tovar zabalený, predávajúci sa zaväzuje zabaliť
tovar podľa zvyklostí alebo vhodným spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu.

4.10.Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia tovaru kupujúcim vo vlastníctve predávajúceho.
Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho.

4.11.V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku platobnou kartou alebo v hotovosti
(pokiaľ sú tieto možnosti platby zo strany webového rozhrania obchodu umožnené) je kúpna cena
splatná pri prevzatí tovaru.

5. Spôsob dodania a dopravy

5.1. Predávajúci zaisťuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru

5.1.1. osobný odber

5.1.2. zasielanie poštou/kuriérom (prepravnou službou)

5.2. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s
ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci predávajúci nenesie
zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

5.3. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich ceny a aktuálne podmienky sú uvedené na webovej stránke.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovení § 7 ods. 6 písm. c) a e)
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej
zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických
dôvodov ho nie je možné vrátiť a o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo
skaze.

6.2. Ak nejde o prípad uvedený v bode 6.1 týchto VOP, či o iný prípad, keď nie je možné podľa platných
právnych predpisov od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s
ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo od kúpnej zmluvy
odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je
niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej
dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa musí predávajúcemu odoslať v lehote uvedenej v
predchádzajúcej vete – na dodržanie lehoty postačí, pokiaľ kupujúci preukázateľne odošle
oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy
môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne
predávajúceho uvedenú na formulári či na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú vo
formulári.

6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva
od začiatku ruší. Tovar sa musí predávajúcemu vrátiť do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy
kupujúcim, pričom, ak nie je v tomto článku ďalej uvedené inak, náklady spojené s vrátením tovaru
predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v tom prípade, keď sa tovar nemôže vrátiť pre svoju povahu
obvyklou poštovou cestou. Kupujúci má právo zvoliť si jeden z nasledujúcich spôsobov vrátenia
tovaru:

6.3.1. vrátenie tovaru v prevádzke predávajúceho, pričom všetky náklady s týmto spojené
nesie kupujúci.

6.3.2. vrátenie tovaru prostredníctvom pošty alebo kuriéra, pričom náklady nesie kupujúci.

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.2 týchto VOP vráti predávajúci zaplatenú kúpnu cenu
kupujúcemu, t. j. cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru, a to do štrnástich (14) dní od
odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal,
ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci
však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

6.5. Ak sa spolu s tovarom poskytne kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a
kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy
kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu
s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.6. O obdržaní odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie
a to písomne na jeho adresu alebo e-mailovú adresu.

7. Reklamácie a sťažnosti, vady tovaru, záruka za akosť

7.1. Kupujúci môže reklamovať tovar písomne na e-mailovú adresu info@farmamacove.sk

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá
kupujúcemu hlavne za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré
predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu
tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar
tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak
bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje
požiadavkám právnych predpisov.

7.3. V prípade existencie vád má kupujúci právo:

7.3.1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu
vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať
len výmenu súčasti. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je
možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné
odstránenie vady; tieto práva má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ
nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet
vád,

7.3.2. na odstránenie vady opravou veci;

7.3.3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

7.3.4. právo odstúpiť od zmluvy, a to v prípade

7.3.4.1. keď nie je možné dodanie novej veci alebo výmena jej súčasti,

7.3.4.2. odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný
výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

7.4. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného
odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to
neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.5. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez
vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v
primeranej lehote alebo že by dohodnutie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

7.6. Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a
dostatočnej starostlivosti zistiť, predávajúci mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú
vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, ako ju kupujúci mohol
pri dostatočnej pozornosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.

7.7. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol vadný
už pri prevzatí. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci
vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

7.8. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v
lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na predávanej veci, na jej
obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame uvedené inak alebo v kúpnej zmluve dohodnuté
inak. Ak je na tovare uvedený dátum spotreby, záruka sa skracuje iba do dátumu vyznačeného na
obale tovaru. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude v tomto čase spôsobilá na
použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka sa môže poskytnúť aj na
jednotlivú súčasť veci.

7.9. S výnimkou prípadov, keď predávajúci na vykonanie opravy určí inú osobu, má kupujúci právo
uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho, vždy v otváracích hodinách.

7.10. Pri uplatnení práv z vád v prevádzke predávajúceho alebo pri osobe určenej na vykonanie opravy
kupujúci spolu s reklamovaným tovarom (vrátane kompletného pôvodného príslušenstva) predloží
doklad o zaplatení tovaru alebo záručný list. Pri reklamácii dôjde k vyhotoveniu reklamačného
protokolu, v ktorom predávajúci uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku
vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob informovania
kupujúceho o jej vybavení. Na účely vybavenia reklamácie poskytne kupujúci dostatočné kontaktné
údaje, ak nie je možné využiť údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte.

7.11. Ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci alebo ním poverený pracovník, je povinný o reklamácii
rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na
odborné posúdenie vady.

7.12. Ak je kupujúci spotrebiteľ, reklamácia vrátane odstránenia vady sa musí vybaviť bez zbytočného
odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s
kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, predávajúci sa zaväzuje o
reklamácii rozhodnúť v lehote štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.13. Po vybavení reklamácie je predávajúci povinný informovať kupujúceho o ukončení reklamácie
a vyzvať ho na prevzatie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní
odo dňa, keď bol kupujúci o vybavení reklamácie informovaný.

7.14. Pri prevzatí vybavenej reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a
spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a lehote trvania reklamácie,
prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.15. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť reklamačný protokol a musí
preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Bez predloženia niektorého z týchto
dokladov môže predávajúci či osoba vykonávajúca opravu odmietnuť tovar vydať.

7.16. Kupujúci má v súvislosti s reklamáciou právo na úhradu preukázateľne a účelne vynaložených
nákladov, ktorými sa rozumejú najmä náklady na poštovné. O preplatenie takých nákladov musí
kupujúci požiadať predávajúceho najneskôr jeden (1) mesiac od konca lehoty na uplatnenie práv z
vadného plnenia, v opačnom prípade právo na ich úhradu zaniká. Predávajúci je oprávnený
v súvislosti s reklamáciou zabezpečiť doručenie tovaru na adresu vlastnej prevádzky na vlastné
náklady, pričom spôsob prevzatia tovaru a detailný postup pri reklamácii je uvedený na webovej
stránke.

7.17. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo
právo na výmenu tovaru za iný.

7.18. O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním
výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

7.19. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy spolu s
výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu kupujúceho, v prípade, ak kupujúci
požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak kupujúci požiada
o zaslanie informácie poštou, predávajúci zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú
adresu kupujúceho uvedenú v reklamácii.

7.20. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k
nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a
spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

7.21. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v
zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a
jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.

8. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente na webovej stránke.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi
Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou
sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok
a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia zmluvy osobitne dohodnuté majú prednosť pred
ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného
oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na
webovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

9.3. Pre práva a povinnosti záujemcu/kupujúceho a Predávajúceho platia obchodné podmienky platné
v čase vzniku právneho úkonu.

9.4. Záujemca/kupujúci a predávajúci sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi bude
uskutočňovaná elektronicky vo forme e-mailových správ.

9.5. Záujemca/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky
prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
V …………………………………., dňa ……………………………………..

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spoločnosti PMP FARM s.r.o. so sídlom: Slovenská republika, 990 01 Malý Krtíš, Osloboditeľov 60/29,
IČO50716344, (ďalej len „Predávajúci“) týmto oznamujem, že odstupujem (odstupujeme) od zmluvy na kúpu
tovaru, ktorú som uzatvoril odoslaním záväznej objednávky cez stránku www.magicfarm.sk a to vo vzťahu
k týmto tovarom (nie je potrebné uvádzať ak sa odstupuje od všetkých tovarov v objednávke):
…………………………………………………………..

Dátum objednania…………………………………………………..(nie je potrebné uvádzať, ak kupujúci vykonal len
jednu objednávku alebo ak ju identifikoval iným spôsobom ako dátumom tak, že sa dá odlíšiť od iných jeho
objednávok)
Meno a priezvisko kupujúceho:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………….
Podpis kupujúceho ……………………………………………………………………………………………………………… (iba ak sa
tento formulár podáva v listinnej podobe)
Dátum a miesto ……………………………………………………..
Formulár zasielajte na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na e-mailovú adresu: ……………..